Finansijska pomoć parovima za biomedicinski potpomognutu oplodnju

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura objavio je javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Visina finansijske pomoći, koja se obezbeđuje iz gradskog budžeta, iznosi maksimalno 200.000 dinara po odobrenom zahtevu i isplaćuje se u jednokratnom iznosu.

Pravo na ovu pomoć imaju parovi ili barem jedan partner sa državljanstvom Republike Srbije, pod uslovom da oboje imaju prebivalište u Zrenjaninu najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva. Takođe, parovi koji ne ispunjavaju uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje, finansiran od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, mogu aplicirati za ovu pomoć, uz dodatne kriterijume propisane Pravilnikom RFZO-a. Dodatni uslov je da žena nije starija od 45 godina u trenutku podnošenja zahteva.

Zahtev za finansijsku pomoć, zajedno sa pratećom dokumentacijom, može se podneti gradonačelniku lično, na pisarnici Gradske uprave, ili putem pošte. Rok za podnošenje zahteva je do utroška sredstava namenjenih ovoj svrsi.