20.6 C
Zrenjanin
29.05.2024.
Naslovna stranicaPromoZakon o bezbednosti na radu - ove 3 stvari morate znati?

Zakon o bezbednosti na radu – ove 3 stvari morate znati?

O dokumentima koje morate imati da biste poslavanje firme uskladili sa Zakonom o bezbednosti na radu, o licu za bezbednosti i njegovim poslovima, razgovarali smo sa Željkom Vujanovim, izvršnim direktorom firme M.B.T.Z. DOO iz Zrenjanina.

European Top 44 Airplay chart

Novi Zakon o bezbednosti na radu, koji je na snagu stupio u maju prošle godine, predviđa j obavezu da preduzeća izgrade odgovarajuću dokumentaciju. Takođe, obaveza je da imenuju stručno lice za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Rok za usaglašavanje sa novim Zakonom je maj 2025. godine, a mi smo, u saradnji sa firmom M.B.T.Z. DOO ZRENJANIN istražili šta je to što je potrebno obezbediti i uskladiti.

Koja dokumenta podrazumeva Zakon o bezbednosti na radu?

Novi Zakon o bezbednosti na radu predviđa obavezu izrade određenih dokumenata:

 •  Akt o proceni rizika je osnovni dokument u ovoj oblasti i zasniva se na sistematskom evidentiranju i procenjivanju svih faktora u procesu rada sa svako radno mesto, kako na samom radnom mestu tako i u radnoj okolini. Takođe, potrebno je odrediti i način i mere za otklanjanje ovih rizika koji mogu mogu da prouzrokuju povredu na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje zaposlenog.
zakon o bezbednosti na radu
 • Drugi značajan dokument je Program obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad čijim sprovođenjem zaposleni stiču odgovarajuća teorijska i praktična znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, upoznaju se sa uslovima rada, potencijalnim opasnostima i štetnostima na radnom mestu, sa merama bezbednosti i zdravlja na radu, ličnom zašitnom opremom, kao i pravima, obavezama i odgovornostima poslodavca i zaposlenih.
 • Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri smanjuje broj povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom u cilju ostvarivanja fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja zaposlenih. U tom smislu kao ključni dokument, a kako predviđa Zakon o bezbednosti na radu, poslodavac donosi Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu kojim bliže uređuje: organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu; preventivni i periodični pregledi i provere; lična zaštitna oprema; utvrđivanje radnih mesta sa povećanim rizikom; obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad; povrede na radu; evidencije; prva pomoć i dr. Donošenjem ovog dokumenta poslodavac obezbeđuje sprovođenje preventivnih mera zasnovanih na primeni propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, radnog prava, tehničkih propisa i standarda, propisa u oblasti zdravstvene zaštite, higijene rada, zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i organizacije rada.
 • Poslodavci koji su angažovani na privremenim ili pokretnim gradilištima su dužni da osam dana pre početka radova izvrše prijavu početka radova nadležnoj inspekciji rada i prilože Teoretsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Pravilnikom о preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je za to stručno osposobljen. M.B.T.Z. DOO ZRENJANIN može izvršiti početnu pripremu kandidata i preko javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih koji poseduje odgovarajuće Rešenju Agencije za kvalifikacije izdatog od nadležnog ministarstva, izvrši kompletno stručno osposobljavanje zaposlenih za sledeće Module: mašine i ručni alat koji se koristi u građevinarstvu, hortikulturi i šumarstvu, građevinska i poljoprivredna mehanizacija, oprema za obradu drveta, plastike, metala i tekstilnih materijala, oprema za podizanje, prenos i unutrašnji transport tereta, lična zaštitna oprema (LZO) za rad na visini i dubini, sudovi i oprema pod pritiskom gasova, pumpna postrojenja, gasni aparati – trošila, kotlovi (elektro, gasni, na čvrsta i tečna goriva), mašine za obradu mesa i rad u električnim mrežama i postrojenjima, montaža i održavanje Ex instalacija i uređaja, po odgovarajućem Programu obuke za primenu preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu za određeni Modul i to u radnom prostoru koje odredi poslodavac.
 • Elaborat o uređenju gradilišta – Zakon o bezbednosti na radu predviđa da radovi na gradilištu mogu da otpočnu tek kada se gradilište uredi u skladu sa ovim dokumentom. Ovaj dokument se izrađuje u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju kojim se, u skladu sa izvršenom procenom rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja na radnim mestima i u radnoj okolini (za organizaciju i tehnologiju izvođenja radova) na gradilištu na kome se izvode radovi, saglasno projektnoj dokumentaciji i primenom tehničkih propisa i propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, vrši detaljna tehničko-tehnološka razrada mera za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika, u odnosu na poslove i aktivnosti koje se vrše prilikom izvođenja radova
 • U skladu sa Pravilnikom o načinu pružanju prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci. Zakon o bezbednosti na radu takođe podrazumeva da najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici, bude  osnovno ili napredno osposobljeno za pružanje prve pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika.

Ko može da obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu?

 • Stari Zakon o bezbednosti na radu predviđao je da poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam, u ulozi poslodavca, u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ukoliko ima do 20 zaposlenih. Stari Zakon o bezbednosti na radu nije podrazumevao da poslodavac ima položen stručni ispit.
zakon o bezbednosti na radu

U maju 2023. godine, stupio je na snagu nov Zakon o bezbednosti na radu (Sl.glasnik RS 35/2023), gde je u članu 47. takođe predviđeno da u napred navedenim delatnostima poslodavac može sam obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ali je dužan je da polaže stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti na radu nije jednostavno i oduzima mnogo vremena, pa se firme često odlučuju da angažuju pravno lice koje ima odgovarajuću licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Šta podrazumevaju poslovi stručnog lica, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu?

Zakon o bezbednosti na radu podrazumeva sturčno lice koje će obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu. Ti poslovi podrazumevaju:

 • sprovođenje i učestvovanje u postupku procene rizika;
 • učestvovanje u izradi programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, programa obuke predstavnika zaposlenih i programa obuke rukovodilaca;
 • vršenje kontrole i davanje predloga korisniku usluga u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, hemijskih materija i lične zaštitne opreme;
 • učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • organizovanje preventivnih i periodičnih preglede i provere opreme za rad i preglede i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija;
 • predlaganje mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima sa povećanim rizikom;
 • praćenje i kontrolisane primene mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa organizacijom poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod korisnika usluga;
 • praćenje stanja u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • organizovanje i sprovođenje obuka: zaposlenih i drugih lica u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, predstavnika zaposlenih i rukovodilaca;
 • pripremanje uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontrola njihove primene;
 • izdavanje zabrane rada na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog i obustavljanje rada na opremi za rad do otklanjanja uočenih nedostataka prilikom pregleda i provere opreme za rad ;
 • organizovanje lekarskih pregleda zaposlenih;
 • saradnja i koordinacija rada sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • saradnja sa predstavnicima zaposlenih i Odborom za bezbednost i zdravlje na radu po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod koisnika usluga;
 • vođenje evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod korisnika usluga;
 • praćenje promene propisa i vršenje usklađivanja akata poslodavca, praćenje standarda i tehničkog napredka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Kao preporuku i reference za kvalitetno i cenovno povoljno izvršavanje poverenih obaveza, a zahvaljući kvalitetom svojih usluga i stečenim poverenjem, firma M.B.T.Z. DOO Zrenjanin obavlja poslove bezbednosti i zdravlje na radu tokom protekle dve decenije kod brojnih domaćih i inostranih klijenata, različitog spektra delatnosti.

Zakon o bezbednosti na radu predviđa usklađivanje sa odredbama do maja 2025. godine. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko usklađivanja sa novim zakonom ili želite da angažujete lice za bezbednost na radu, firma M.B.T.Z. DOO nalazi se na adresi Ive Lole Ribara 2.

Možete ih kontaktirati i 023606115 ili posetiti njihov sajt.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI...

Vreme i kvalitet vazduha

Zrenjanin
clear sky
20.6 ° C
20.6 °
20.6 °
71 %
4.4kmh
6 %
Sre
25 °
Čet
26 °
Pet
24 °
Sub
28 °
Ned
26 °