Infrastrukturni radovi JKP “ViK” tokom leta

Tokom letnjih meseci, JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin je sprovelo brojne aktivnosti na unapređenju vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, kao i na izvorima vode u gradu i okolnim naseljima.

Cilj ovih radova bio je poboljšanje sistema vodosnabdevanja i prikupljanja tečnih i atmosferskih otpadnih voda. Pored redovnih poslova održavanja izvorišta u gradu i naseljima, popravljanja kvarova i ispiranja vodovodne mreže, JKP “Vodovod i kanalizacija” je tokom leta nastavilo i sa infrastrukturnim radovima na unapređenju sistema vodosnabdevanja.

Prva faza rekonstrukcije vodovodne mreže, koja podrazumeva zamenu oko 20 kilometara vodovodnih cevi u pet gradskih naselja, započeta je u junu mesecu sa radovima na rekonstrukciji 6,4 kilometara vodovodne mreže u naselju Mala Amerika, od čega je do sada oko 80% radova završeno. Takođe, radovi su se nastavili i na Karađorđevom trgu, gde je planirana zamena 3,6 kilometara vodovodnih cevi, i ovi radovi su u završnoj fazi. Pored zamene vodovodne mreže, radovi obuhvataju i izgradnju vodovodnih priključaka za sve objekte, ugradnju sekcionalnih zatvarača na mreži, odgovarajućih šahtova, kao i podzemnih hidranata za ispiranje vodovodne mreže i gašenje požara. Do sada su završeni radovi u naseljima Ruža Šulman i Šumica, a do kraja godine planira se početak radova i u centru grada.

Kako bi se unapredilo vodosnabdevanje, izgrađeno je 17 mernih mesta na gradskoj mreži za merenje protoka i detekciju gubitaka, koja su tokom leta povezana na SKADA sistem za daljinsko praćenje i prikupljanje podataka i stavljeni su u funkciju.

Takođe, izvedeni su radovi na bušenju novih bunara na izvorištu u gradu u okviru formiranja treće linije bunara, a radovi na potpunoj automatizaciji izvorišta SKADA sistemom su se nastavili. Zahvaljujući konstantnim investicijama u unapređenje sistema na izvorištu, vodosnabdevanje je tokom leta, uključujući i tropske vrućine, bilo stabilno i bez većih problema.

Tokom leta, na Trgu slobode je postavljena cisterna sa pijaćom vodom koju je Grad Zrenjanin poverio na upravljanje JKP “Vodovod i kanalizacija”.

U junu mesecu, završena je izgradnja dela fekalne kanalizacione mreže u Elemiru, vraćanjem javnih površina u prvobitno stanje, a neposredno pre toga i u naseljenom mestu Lazarevo. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Gradom Zrenjaninom, do sada je izgrađeno oko 100 kilometara fekalne kanalizacione mreže sa odgovarajućim crpnim stanicama, koja je u upotrebi u Kljaju, Elemiru, Ečki, Melencima i Stajićevu, a koju održava naše preduzeće. Početkom septembra započela je izgradnja nove deonice fekalne kanalizacione mreže u Elemiru, a do kraja godine nastaviće se radovi i u Lazarevu i Kljaju.

U Zrenjaninu, koji je u potpunosti pokriven fekalnom kanalizacionom mrežom dužine 300 kilometara, tokom leta izvršena je sanacija tri veće havarije na mreži – u Pariskim komunama, kod Žutog mosta u Zmaj Jovinoj ulici, kao i na Berberskom, gde je sanacijom havarije i unapređenjem postojećeg sistema omogućeno da se objekti u ulici Milivoja Toškova priključe na mrežu.

Pored redovnog održavanja atmosferske kanalizacione mreže, što uključuje ispiranje iste i čišćenje slivnih rešetki, tokom leta vršeni su radovi na sanaciji havarija i uklanjanju uzroka zadržavanja atmosferskih voda nakon obilnih padavina na putevima, pešačkim stazama i zelenim površinama na više lokacija u gradu: na uglu ulica Cara Dušana i magistrale, kod zgrade Suda, kod Medicinske škole, kod predškolske ustanove u ulici 9. maja, kao i u naselju D2. Ovim radovima poboljšano je funkcionisanje atmosferske kanalizacione mreže, sprečeno zadržavanje atmosferskih voda i omogućeno nesmetano kretanje motornih vozila, biciklista i pešaka na navedenim lokacijama.

Osoblje i mehanizacija JKP “Vodovod i kanalizacija” su bili neprekidno angažovani više dana na saniranju posledica nevremena koje je pogodilo naš grad tokom kraja jula meseca.