22.2 C
Zrenjanin
26.05.2024.
Naslovna stranicaNovi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu u Zrenjaninu

Novi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu u Zrenjaninu

European Top 44 Airplay chart

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršu u poslovanju na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu je otvoren.

Sredstva za ekonomsko osnaživanje žena preuzetnica predviđena su odlukom o budžetu grada Zrenjanina za ovu godinu.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za ulaganje u nabavku mašine, odnosno opreme ili specijalizovanog alata kao i  za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala.  Odobravaju se za nabavku mašine, opreme, specijalizovanog alata u iznosu od 50.000 dinara do 200.000 dinara, odnosno do 75% od kupovne vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Za nabavku repromaterijala u visini od najmanje 30.000 dinara do najviše 150.000 dinara, odnosno do 75% od kupovne vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova prevoza i sl. Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Jedan privredni subjekt može podneti samo jedan zahtev u okviru ovog poziva i dozvoljeno je da se prijavi za oba cilja, ali uz ograničenje da iznos odobrenih sredstava ne prelazi maksimalni iznos od 200.000 dinara.

Ko može da se prijavi

Prijavu mogu podneti mali i mikro privredni subjekti i preduzetnice koji ispunjavaju određene uslove:

–  da je vlasnik žena sa najmanje 51% udela u istom, odnosno u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor) upisana u APR-u,

– da su registrovani na teritoriji grada Zrenjanina,

– da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini,

– da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije,

– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

– da im nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

– da u prethodnoj ili tekućoj godini za iste namene nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja,

– da u bilo kom periodu u toku dve uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara,

– da nisu u grupi povezanih lica od kojih su neki od članova velika i srednja pravna lica.

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja

– precizno popunjen obrazac za prijavu sa biznis planom na propisanom obrascu (Obrazac 1- preuzima se sa internet prezentacije grada u delu Konkursi i oglasi),

– fotokopija Rešenja o upisu u  Registar privrednih subjekata ,

–  fotokopija ili očitana lična karta podnosioca prijave,

– Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi) ne starije od 30 dana od datuma objavljivanja Javnog konkursa (original/fotokopija ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom),

– predračun ili ponuda dobavljača za mašinu/opremu/specijalizovani alat, repromaterijal ili računarsku opremu ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog poziva (izdat od strane domaćih registrovanih privrednih subjekata sa kojima podnosilac prijave nije u grupi povezanih lica),

– izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnih obarazaca (preuzeti na internet prezentaciji grada),

–  Uverenje o izmirenim javnim prihodima po svim uplatnim računima javnih prihoda koje administrira Lokalna poreska administracija,

– fotografije proizvoda (minimum 2, a maksimalno 10 – odštampane u boji).

Ukoliko je privredni subjekat nagrađivan može dostaviti dokaz o dobijenim nagradama i priznanjima za postignut kvalitet proizvoda ostvaren u periodu pd 2020. do 2023. godine (kopije dokumenata).

Ako je podnosilac zahteva osoba koja ima prednost u dodeli bespovratnih sredstava (žene sa sela, žrtve porodičnog nasilja, samohrane majke, majke dece sa smetnjama u razvoju, žene sa invaliditetom), potrebno je dostaviti relevantne dokaze koji potvrđuju tu privilegiju. Sva dokumentacija koja se podnosi Komisiji uz prijavu neće biti vraćena, već će se čuvati u arhivi.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI...

Vreme i kvalitet vazduha

Zrenjanin
broken clouds
22.2 ° C
22.2 °
19 °
51 %
7.1kmh
79 %
Ned
25 °
Pon
26 °
Uto
24 °
Sre
24 °
Čet
25 °